Podmínky účasti na přednáškách a seminářích 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují práva a povinnosti, které vznikají osobám, které se přihlásily prostřednictvím portálu www.varietedesign.com na libovolný seminář, přednášku či workshop (dále jen „akce“) pořádaný společností VARIÉTÉ Design s.r.o. (dále jen „Variété“), pokud nebylo dohodnuto jinak (dále jen „objednatel“ nebo „účastník akce“).

 

Článek II.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

1.    Webová stránka poskytovatele umístěná na internetové adrese www.varietedesign.com (dále jen „webová stránka“) obsahuje bližší informace o akcích zajišťovaných Variété. Nabídka akcí zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce.

2.    Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

3.    Smlouva o poskytování služeb se uzavírá na základě návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb – objednávky – učiněné ze strany objednatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na webové stránce (dále jen „objednávka“). Objednávka určité akce musí obsahovat identifikační údaje objednatele a musí z ní být zřejmé, ke které akci se vztahuje.

4.    Objednávku objednatel odešle Variété kliknutím na tlačítko „Odeslat“ na formuláři přihlášky na webové stránce.

5.    V návaznosti na doručení objednávky Variété zašle Variété na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávce (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb formou potvrzení objednávky (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.

6.    Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám, přičemž ty se neliší od základní sazby.

7.    V případě, že má objednatel zájem o uzavření smlouvy o poskytování služeb jiným způsobem než prostřednictvím objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře, může Variété kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou. V takovém případě bude smlouva o poskytování služeb uzavřena na základě návrhu na uzavření smlouvy učiněného Variété na elektronickou adresu uvedenou objednatelem při kontaktu s Variété. Smlouva o poskytování služeb pak vzniká doručením souhlasu s návrhem na uzavření smlouvy ze strany objednatele Variété. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

8.    Objednatel souhlasí s tím, že Variété může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb v těch případech, kdy je objednatel spotřebitelem.

9.    Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v souladu s ustanovením čl. V podmínek.

 

Článek III.

Práva a povinnosti stran

1.     Na základě smlouvy o poskytování služeb se Variété zavazuje, že zajistí pro objednatele možnost účasti na akci, přičemž objednatel se na základě smlouvy o poskytování služeb zavazuje za to uhradit Variété odměnu, a to za podmínek stanovených v čl. IV obchodních podmínek.

2.     Variété může zajišťovat vzdělávací akci prostřednictvím třetích osob.

3.     Objednatel souhlasí s tím, že charakteristiky akce se mohou i po uzavření smlouvy o poskytování služeb měnit (může dojít ke změnám programu akce, změnám ve složení vystupujících, změnám místa konání, změnám výukového materiálu či k přesunutí či zrušení vzdělávací akce či její části). O změnách charakteristik akce bude Variété objednatele v předstihu informovat.

4.     Objednatel má rezervované místo na akci na základě řádně vyplněné přihlášky na portálu www.varietedesign.com a po uhrazení plné ceny akce.

5.     Účastník akce je povinen chovat se během akce tak, aby nerušil ostatní účastníky a přednášející. V případě, že účastník akce toto pravidlo poruší, nebo se dostaví na akci pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, může být z akce vykázán bez nároku na vrácení uhrazené ceny akce.

6.     Účastník akce není oprávněn pořizovat audio nebo video záznam akce.

 

Článek IV.

Odměna Variété a platební podmínky

1.     Objednatel se zavazuje uhradit Variété odměnu za zajištění možnosti účasti na akci ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb.

2.     Odměna Variété nezahrnuje náklady na ubytování v místě konání akce a náklady na dopravu do místa konání akce. V odměně Variété však mohou být zahrnuty některá další plnění, pokud s akcí a jejím průběhem přímo souvisí (kupříkladu občerstvení, podklady apod.).

3.     Odměna Variété je splatná v termínu splatnosti uvedeném v potvrzení objednávky zaslaném objednateli. V případě, že je potvrzení objednávky zasláno objednateli méně než čtrnáct (14) dnů před plánovaným započetím akce, je splatná ihned. Potvrzení objednávky je zasíláno v elektronické podobě.

4.     Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet Variété č. 212257000/0300 vedený u ČSOB, a.s. (dále jen „účet Variété“).

5.     Variété je plátcem DPH. Ceny akcí jsou uvedeny vč. DPH.

6.     Daňový doklad ohledně uskutečněné platby doručí Variété objednateli pouze na základě jeho žádosti.

7.     Případné slevy poskytované Variété je nutné u Variété uplatnit vždy pouze před uzavřením smlouvy o poskytování služeb.

8.     Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Variété.

 

  Článek V.

Účinnost smlouvy o poskytování služeb 

1.    Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti v okamžiku, kdy dojde ke splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

a.    Variété potvrdí objednávku účasti na akci telefonicky nebo elektronicky (objednatel souhlasí s tím, že takový telefonní hovor může být nahráván);

b.    dojde k započetí účasti objednatele (jeho pracovníka) na akci nebo její části (fyzická přítomnost objednatele či jeho pracovníka);

c.    dojde k uhrazení i části odměny Variété objednatelem.

2.    V případě, že smlouva o poskytování služeb nenabude účinnosti ani do skončení akce, uplynutím této lhůty smlouva o poskytování služeb bez dalšího zaniká.

 

Článek VI.

Storno podmínky

1.         Po nabytí účinnosti smlouvy o poskytování služeb může objednatel svou účast na akci zrušit a odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to oznámením této skutečnosti e-mailem na adresu info@varietedesign.com prostřednictvím vzorového formuláře zaslaného v potvrzení objednávky. V takovém případě náleží objednateli 100 % uhrazené odměny, které Variété vrátí do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

2.         Objednatel může svou účast na akci zrušit i po uplynutí 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy o poskytování služeb. Nárok na vrácení uhrazené odměny v takovém případě vzniká za těchto podmínek:

a.    50 % uhrazené částky, je-li účast zrušena 3 a více dní před datem konání akce;

b.    nevzniká, je-li účast zrušena méně než 3 dny před datem konání akce.

3.         V případě, že akce bude zrušena ze strany Variété z jakéhokoliv důvodu, vzniká účastníkovi akce nárok na vrácení 100 % uhrazené ceny bez zbytečného odkladu.

4.         V případě, že akce bude ze strany Variété přesunuta na jiný termín, vzniká účastníkovi akce nárok na vrácení 100 % uhrazené ceny, pouze pokud svou účast zruší do 3 dnů od oznámení této skutečnosti ze strany Variété.

5.         Pokud účastník využije svého práva na odstoupení od smlouvy ve 14denní lhůtě, přičemž předmětná akce již začala a on se jí zúčastnil, je účastník povinen uhradit poměrnou část ceny za dobu, po níž se akce účastnil.

 

Článek VII.

Mimosoudní řešení sporů

Případné spory mezi Variété a účastníkem - spotřebitelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě účastník – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Dříve než přistoupíte k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme nejdříve kontaktovat Variété na e-mailu info@varietedesign.com pro vyřešení nastalé situace.

 

Článek VIII.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data.

Informace o účastnících akcí jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost VARIÉTÉ Design s.r.o. veškeré údaje získané od účastníků akcí užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu účastníků akcí nakládá společnost VARIÉTÉ Design s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Registrací k akci na stránkách www.varietedesign.com uděluje účastník akce bezplatný souhlas se zařazením a zpracováním osobních údajů zadaných do přihlášky v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Registrací k akci na stránkách www.varietedesign.com účastník akce automaticky souhlasí, že může být informován o veškerém dění ve Variété, které se ho týká, o novinkách či změnách a dalších relevantních nabídkách mailem nebo telefonicky.

 

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky vstupují platnost dnem 1.6.2016 a jsou účinné až do jejich případné změny.

 

Za VARIÉTÉ Design s.r.o.

Hana Vysloužilová  jednatelka

Hana Vysloužilová

jednatelka